REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu www.kallys.sk

  1. Všeobecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád je vydán v souladusezákonemč.j. č. 40/1964 Sb. Občanskýzákoník v platnémznění (dále jen „Občanskýzákoník“), zákonemč.j. 250/2007 Sb. o ochraněspotřebitele v platnémznění (dále jen „Zákon o ochraněspotřebitele“), zákona č.102/2014 Sb. o ochraněspotřebitelepřiprodeji zboží nebo poskytováníslužeb na základěsmlouvyuzavřené na dálku nebo smlouvyuzavřené mimo provozníprostoryProdávajícího v platnémznění 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platnémznění. A upravuje právnívztahmeziProdávajícím, kterým je:

1.2.Prodávajícím je společnost

Obchodní jméno: Kallys s. r. o.

Adresa: Ulice Ľudová 26, Trnava 917 01, Slovenská republika

Zapsána v rejstříkuOkresníhosoudu Trnava, OddílSro, Vložka číslo 49801/T

IČ: 54006350

DIČ: 2121548121

Bankovní účet: SK9183300000002002030149

Prodávajícíjeplátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

(dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, nebo služebnabízenéhoProdávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozicispotřebitelevesmyslu ustanovení Všeobecných obchodníchpodmínekzveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího, tohoto Reklamačníhořádu a příslušnýchzákonůdefinujícíchspotřebitele, vesmyslu platné legislativy České republiky, zejménazákonů: 102/2014 Sb. o ochraněspotřebitelepřiprodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základěsmlouvyuzavřené na dálku nebo smlouvyuzavřené mimo provozníprostoryProdávajícího v platnémznění, 250/2007 Sb. o ochraněspotřebitelevezněnípozdějšíchpředpisů a zákona č.. 40/1964 Sb. Občanskýzákoník v platnémznění

1.3.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

Email: info@kallys.sk

Tel. č.: +421911131682

1.4.Adresa k zasílánípísemností, reklamací, odstoupení od smluva.i. je:

Kallyss. r. o., Ulice Ľudová 26, Trnava 917 01, Slovenská republika

1.5.Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitelpřiuplatňování práv z vadvěci (zboží), nebo služebvesmysluuzavřenékupnísmlouvy na dálku s Prodávajícímprostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího www.kallys.sk

1.6.Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), kteráodeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případnědalšímidálkově-komunikačnímiprostředky.

1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a kterýpřiuzavíráníkupnísmlouvyprostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nejedná v rámci předmětusvépodnikatelské činnosti.

1.8.Tímto reklamačnímřádemseupravujíprávnívztahymeziKupujícími, kteříjsouspotřebiteli a Prodávajícím. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačníhořádu (ProhlášeníProdávajícího o záruční době v případěpokudKupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

1.9.Produkty (dále i „Věci“) jsou zboží, služby, kteréjsouurčeny k prodeji a zároveň jsouzveřejněny na Webovém sídle Prodávajícího.

1.10.Pojem Zboží zahrnuje i elektronický obsah nedodávaný na hmotném nosiči.

  1. Odkazy

2.1.Na vztahy z odpovědnostiProdávajícího za vady zboží nebo služeb (jako i dalšíprávnívztahy, kterémohouzesmluvníhovztahuvyplynout) s fyzickými osobami, kterépřiuzavíráníkupnísmlouvynejednají v rámci předmětusvépodnikatelské činnosti (spotřebiteli), sevztahujíkromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Sb. Občanskýzákoníkvezněnípozdějšíchpředpisů, i zvláštnípředpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraněspotřebitelepřiprodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základěsmlouvyuzavřené na dálku nebo smlouvyuzavřené mimo provozníprostoryProdávajícího a zákon č.j. 250/2007 Sb. o ochraněspotřebitele.

2.2. Právnívztahyvyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady meziProdávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci svépodnikatelské činnosti (osoby, kterénejsou v postavení spotřebitele) seřídípodle zákona č. 2.2. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platnémznění. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačníhořádu (ProhlášeníProdávajícího o záruční době v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

2.3.Ve smyslu §3, ods. 1 písm. n), Zákona č.j. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistujížádnéspeciálnípříslušnékodexychování, k nimžseprodávajícízavázal k jejichdodržování, přičemžkodexemchováníserozumí dohoda, nebo souborpravidel, kterávymezujíchováníprodávajícího, kterýsezavázaldodržovat tento kodexchovánívevztahu k jedné nebo vícezvláštnímobchodním praktikám nebo obchodnímodvětvím, pokudtytonejsoustanovenyzákonem, nebo jinýmprávnímpředpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), kteréseprodávajícízavázaldodržovat, a o způsobu, jakýmsemůžespotřebitel s nimi seznámit, nebo získatjejichznění.

III. OdpovědnostProdávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1.Prodávající je povinendodatvěc (zboží), nebo službu v souladu s uzavřenoukupnísmlouvout.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2.Prodávající odpovídá za vady, které má prodanávěc, nebo služba připřevzetíKupujícím. Nejde-li o použité věci, odpovídáProdávající za vady, kterésevyskytnou po převzetívěci v záruční době (záruka). ProdávajícídoporučujeKupujícímu aby vady zboží nebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Při použitých věcechProdávajícíneodpovídá za vady vznikléjejich použitím nebo opotřebením. U věcíprodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kteroubyla nižší cena sjednána.

3.3.Kupující je oprávněnprodávanouvěc nebo službu předpřevzetímprohlédnout.

  1. Záruční doba

4.1.Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba pokudjde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínajíběžet od převzetívěci, nebo služby Kupujícím.

4.2. Nejde-li o věci, kteréserychle kazí, nebo o použité věci, odpovídáProdávající za vady, kterésevyskytnou po převzetívěci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávanévěci, jejím obalu nebo návodu k nípřipojenémvyznačenalhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím tétolhůty.

4.3. Pokudjde o použitou věc, Kupující a Prodávajícísemohoudohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4.U věcí, kteréjsouurčeny k tomu, aby seužívaly po delší dobu, stanoví zvláštnípředpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsícůsemůžetýkat i jen některésoučástkyvěci.

4.5.Na žádostKupujícího je Prodávajícípovinenposkytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místozáručního listu vydat doklad o koupi.

4.6.Prohlášením v záručnímlistěvydanémKupujícímu nebo v reklaměmůžeProdávajícíposkytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručnímlistě určí Prodávajícípodmínky a rozsah této záruky.

4.7.Záruční doby začínajíběžet od převzetívěciKupujícím. Má-li koupenouvěcuvést do provozujinýpodnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokudKupující objednal uvedení do provozunejpozději do třítýdnů od převzetívěci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnousoučinnost.

4.8.Dojde-li k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.9.Dojde-li k výměněčásti nové věci, u které to povaha věcidovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměněsoučástivěci, na kteroubylaposkytnuta záruka.

4.10.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokudseneuplatnily v záruční době.

4.11.Záruční doba seprodlužuje o dobu, po kteroubylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.12.V návaznosti na § 429, ods. 2 zákona č . 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platnémznění, Prodávajícíprohlašuje, že v případědélky záruční doby v obchodníchvztazíchmeziProdávajícím a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, Prodávajícípřebírá záruku za jakost zboží v délcetrvání 12 měsíců. Záruční doba začínáběžetvesmyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačníhořádu.

  1. Postup přiuplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1.Kupující je oprávněnuplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží, nebo služby na adrese: Kallys. r. o., Ulice Lidová 26, Trnava 917 01, Slovenská republika

Kupujícímůže vždy využít právo uplatnitosobněreklamaci v kterékoliprovozovněProdávajícího, vekteré je přijetíreklamacevzhledem k povazevěci možné, nebo v sídle Prodávajícího, nebo prostřednictvímtřetíchosobnapř. přepravníspolečnosti, zásilkovéspolečnosti, Slovenská pošta a.i.. ProdávajícídoporučujeKupujícím, aby k uplatněníreklamace využili tento Reklamační formulář.

PřireklamaciProdávajícídoporučujeKupujícímudoložitfakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazujícízakoupení reklamovaného zboží nebo služby u Prodávajícího. KupujícímuProdávajícídoporučuje, aby přiuplatňováníreklamacepopsal vadu zboží nebo služby.

5.1.1.V případě, že Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, ProdávajícídoporučujeKupujícímu, aby zasílal zboží spolu s detailnímpopisem vady zboží, a doklademprokazujícímzakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvoduurychleníreklamačního procesu.

5.1.2.Zboží v případěreklamacedoporučujemezasílat doporučenou formou. Zboží Prodávajícídoporučujenezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícíhopřevzata.

5.1.3.Prodávající j e povinenpřiuplatněníreklamacevydatspotřebitelipotvrzení. Je-li reklamaceuplatněnaprostřednictvímprostředkůdálkovékomunikace, Prodávající je povinenpotvrzení o uplatněníreklamacedoručitspotřebiteliihned; není-li možné potvrzenídoručitihned, musí sedoručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízeníreklamace; potvrzení o uplatněníreklamacese nemusí doručovat, pokudspotřebitel má možnostprokázatuplatněníreklamacejinýmzpůsobem.

5.1.4. Prodávající je povinen o vyřízeníreklamacevydatpísemný doklad nejpozději do 30 dnůode dne uplatněníreklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízeníreklamace, pokudlhůta pro jejívyřízení začala běžetode dne převzetípředmětureklamaceprodávajícím.

5.2.Vyřízením reklamacenenídotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podlezvláštníhopředpisu.

5.3.Prodávající je povinenurčitzpůsobvyřízeníreklamacepodle § 2 písm. m) zákona 250/2007 Sb. v platnémznění (pod vyřízenímreklamaceserozumí ukončení reklamačníhořízenípředáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácenímkupní ceny výrobku, vyplacenímpřiměřenéslevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetíplnění nebo jejíodůvodněnézamítnutí) ihned, vesložitýchpřípadechnejpozději do 3 pracovníchdnůode dne uplatněníreklamace, v odůvodněnýchpřípadech, zejména vyžaduje-li sesložité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnůode dne uplatněníreklamace. Po určení způsobuvyřízeníreklamacesereklamacevyřídíihned, v odůvodněnýchpřípadechlzereklamacivyřídit i později; vyřízeníreklamace však nesmítrvatdéle než 30 dnůode dne uplatněníreklamace. Jestliže k převzetípředmětureklamaceprodávajícímdojde v pozdějšíden, než je denuplatněníreklamace, tak lhůty pro vyřízeníreklamacepodle tohoto odstavce začínajíběžetode dne převzetípředmětureklamaceprodávajícím; nejpozději však od momentu, kdyprodávající znemožní nebo zabránípřevzetípředmětureklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízeníreklamace má spotřebitel právo od smlouvyodstoupit nebo má právo na výměnu výrobku (předmětureklamace) za nový výrobek.

5.4.Pokud spotřebitelreklamaci výrobku uplatnil běhemprvních 12 měsíců od koupě, můžeProdávajícívyříditreklamacizamítnutímpouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzenínelze od spotřebitelevyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinenposkytnoutspotřebitelikopii odborného posouzeníodůvodňujícízamítnutíreklamacenejpozději do 14 dnůode dne vyřízeníreklamace.

5.5.Pokud spotřebitelreklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávajícíjizamítl, osoba, kteráreklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízeníreklamaceuvést, komu můžespotřebitelzaslatvýrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobekzaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím souvisejícíúčelně vynaložené náklady neseProdávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokudspotřebitel odborným posouzenímprokážeodpovědnostProdávajícího za vadu, můžereklamaciuplatnit znovu; běhemprovádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinenspotřebiteliuhradit do 14 dnůode dne znovu uplatněníreklamaceveškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím souvisejícíúčelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnoureklamacinelzezamítnout.

5.6.Spotřebitel má právo na úhradu nezbytnýchnákladů (zejména poštovného, ​​které uhradil přiodesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněnímoprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případěodstoupení od smlouvy z důvodu vady věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7.Náležitosti odborného posouzenívesmyslu bodu 5.4 tohoto článku:

Odborné posouzení musí obsahovat:

  1. a) identifikaci osoby, kteráprovádí odborné posouzení,
  2. b) přesnouidentifikaciposuzovaného výrobku,
  3. c) popis stavu výrobku,
  4. d) výsledekposouzení,
  5. e) datumprovedení odborného posouzení.

5.8.Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitelProdávajícímu (určené osobě) výrobekpředápřiuplatněníreklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručitvýrobekprodávajícímu (určené osobě), spotřebitelmůžepřiuplatněníreklamacepožadovatodstranění vady na místě, kde sevýrobeknachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnoutzpůsobpřepravy výrobku.

5.9.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdyKupující po skončení opravy bylpovinenvěcpřevzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinenvydatKupujícímupotvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakožioprovedení opravy aodobějejíhotrvání.

  1. Práva Kupujícíhopřiuplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1. Pokudjde o vadu, kteroulzeodstranit, má Kupující právo, aby bylabezplatně, včas a řádněodstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit

6.2.Kupující můžemístoodstranění vady požadovatvýměnuvěci, nebo týká-li se vada jen součástivěci, výměnusoučásti, pokud tím Prodávajícímunevzniknounepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.3.Prodávající může vždy místoodstranění vady vyměnitvadnouvěc za bezvadnou, pokud to Kupujícímunezpůsobí závažné obtíže

6.4. Pokudjde o vadu, kterounelzeodstranit a kterábrání tomu, aby věc mohla býtřádněužívánajakověc bez vady, má Kupující právo na výměnuvěci nebo má právo od smlouvyodstoupit. Stejná práva příslušíKupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupujícínemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vadvěcřádněužívat.

6.5.Jde-li o jinéneodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenouslevu z ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Tento Reklamační řádtvořínedílnousoučást Všeobecných obchodníchpodmínek a Zásad a poučení o ochraněosobníchúdajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraněosobníchúdajů tohoto Webového sídla jsouzveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

7.2.V případězměny v Reklamačnímřádu, vztahmeziKupujícím a ProdávajícímseřídípodleReklamačníhořádu platného a účinného přiuzavřeníKupně-prodejnísmlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

7.3.Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na Webovém sídle Prodávající dne 10.10.2021

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

Přihlášení
Vytvořit účet

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí ochrana osobních údajů.

Obnovit heslo

Zapomněli jste heslo? Vložte prosím vaše uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu. E-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

TOP

NÁKUPNÍ TAŠKA 0