OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

/ Zásady a poučení o ochraně osobních údajů

poskytnuté provozovatelem dotčené osobě při získávání osobních údajů od dotčené osoby a poučení o cookies Internetového obchodu www.kallys.sk /

  1. Provozovatel

1.1.Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou:

Obchodní jméno: Kallys s. r. o.

Adresa: Ulice Ľudová 26, Trnava 917 01, Slovenská republika

Zapsána v rejstříku Okresního soudu Trnava, Oddíl Sro, Vložka číslo 49801/T

IČ: 54006350

Bankovní účet: SK9183300000002002030149

Prodávající není plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:

Email: info@kallys.sk

Tel. č.: +421911131682

1.3.Adresa Provozovatele k zasílání písemností:

Kallys s. r. o., Ulice Ľudová 26, Trnava 917 01, Slovenská republika

1.4. Provozovatel tímto v souladu s ćl. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně údajů ( dále jen „Nařízení“) poskytuje Dotčené osobě, od které Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace poučení a vysvětlení:

  1. Odkazy

2.1.Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího.

2.2.Ve smyslu §3, ods. 1 písm. n), Zákona č.j. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, k nimž se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, která vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem, nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, ao způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

III. Ochrana osobních údajů a používání cookies. Poučení a vysvětlení souborů cookies

3.1. Provozovatel uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies:

3.1.1.Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného elektronického zařízení, které používáte k prohlížení webové domény.

Soubory cookies umožňují webové doméně provozovatele nejen rozpoznat zařízení uživatele, ale současně uživateli umožňují přístup k funkcím na stránce.

Soubory cookies rozdělujeme na dva základní typy, a to:

Trvalé soubory cookies – tyto soubory cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu uvedenou v souboru cookies. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou doménu, která daný soubor cookies vytvořila.

Relační soubory cookies – tyto soubory umožňují provozovateli webové domény propojit aktivity uživatele, když uživatel otevře okno prohlížeče a skončí při zavření okna prohlížeče. Relační soubory cookies se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče se všechny relační soubory cookies vymažou.

3.2.Vysvětlení souborů cookies

3.2.1.Soubor cookies je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

3.3.Poučení o využití souborů cookies

3.3.1.Webové sídlo provozovatele používá soubory cookies, abychom uchovali:

3.3.1.1.skutečnost, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se opětovně zobrazovat);

3.3.1.2.skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookies na této webové stránce.

3.3.1.3.Marketing a remarketing

Rovněž některé podstránky, které jsou součástí stránek Provozovatele, používají soubory cookies pro anonymní sběr statistických údajů o tom, kdo je odkazovatelem zdroje naší internetové domény a jakou formou jste se na naši internetovou doménu dostali.

Povolení použití souborů cookies není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ním. Soubory cookies můžete vymazat nebo zablokovat.

Informace ukládané v souborech cookies se nepoužijí pro vaši osobní identifikaci a struktura údajů je plně pod naší kontrolou. Soubory cookies se nepoužívají k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v tomto textu. Některé z našich stránek nebo podlokalit mohou používat dodatečné nebo odlišné soubory cookie než uve né v předchozím textu. V takovém případě budou na předmětné stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookies poskytnuty podrobné údaje o jejich použití.

3.4.Jak kontrolovat soubory cookies

3.4.1.Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

  1. Zpracovávané osobní údaje

4.1. Provozovatel na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, domácí telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa, dodací adresa údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

  1. Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad ochranou osobních údajů

5.1. Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. Kontakt: info@kallys.sk

5.2.Provozovatel, je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu stanoveném ve Všeobecných obchodních podmínkách této internetové lokality.

  1. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby a doba zpracovávání osobních údajů

6.1.Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou zejména:

6.1.1.evidence, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv se třetími osobami

6.1.2.zpracování účetních dokladů a dokladů souvisejících s obchodní činností Provozovatele

6.1.3.dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů podle zákona 431/2002 Sb z., Zákon o účetnictví v platném znění a dalších příslušných přepisů

6.1.4.činnost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy a obdobných institutů Dotčené osoby.

6.2.Osobní údaje Dotčené osoby Provozovatel uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace ve smyslu zákonných lhůt, které Provozovateli ukládají právní předpisy.

VII. Právní základ zpracování osobních údajů Dotčené osoby

7.1.Právním základem zpracování osobních údajů Dotčených osob je, v závislosti na konkrétních zpracovávaných osobních údajů a účelu jejich zpracování souhlas Dotčených osob se zpracováním osobních údajů.

7.2 V případě, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů založené na souhlasu Dotčené osoby, toto zpracování bude zahájeno až po udělení daného souhlasu Dotčenou osobou.

7.3.V případě, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Dotčené osoby pro účely jednání o předsmluvních vztazích a uzavření a plnění kupní smlouvy, as tím souvisejícího doručení zboží, produktu nebo služby. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, v opačném případě není možné plnění zajistit. Osobní údaje pro daný účel se zpracovávají bez souhlasu dotyčné osoby.

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou nebo minimálně mohou být:

8.1.1.statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele

8.1.2.osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém, nebo obdobném poměru pro Provozovatele.

8.1.3.obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr.

8.1.4.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zajišťující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství , společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti zajišťující platební brány a další platební metody.

8.1.5.Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány, v případě, že tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuty daným úřadům a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy České republiky

  1. Informace o poskytování osobních údajů do třetích zemí a době jejich uchovávání:

9.1.Neuplatňuje se. Provozovatel nepřenáší osobní údaje osob do třetích zemí.

  1. Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby:

10.1.Dotčená osoba má mimo jiné následující práva, přičemž:

10.1.1.Bodom 10.1 nejsou dotčena další práva Dotčených osob.

10.1.2.Právo Dotčené osoby na přístup k údajům podle čl. 10.1.2. 15 Nařízení, jehož obsahem je:

právo získat od Provozovatele potvrd ení zda zpracovává osobní údaje Dotčené osoby, a pokud ano tak v jakém rozsahu. Zároveň jsou-li zpracovávány, má právo zjistit jejich obsah a žádat od Provozovatele informace o důvodu jejich zpracování, zejména informace o: Důvodu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, informaci o kritériích k jejímu určení, o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování ao existenci práva namítat proti takovému zpracování, o právu podat stížnost Kontrolnímu úřadu, pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj, o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v či. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotyčnou osobu, o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se přenosu osobních údajů, pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.3.právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

10.1.4.právo Dotčené osoby k opravě podle článku 16 Nařízení, jehož obsahem je právo: aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby. právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotčené osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotčené osoby, právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomnění“) podle článku 17 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.5.právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se dotýkají Dotčené osoby, je-li splněn některý z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány, Dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle či. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo Dotčená osoba zpochybňuje zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 písm. 2. Nařízení, osobní údaje byly zpracovávány nezákonně, osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, ​​osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 písm. 1. Nařízení;

10.1.6.právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotyčné osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval jiné provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotyčná osoba je žádá, aby vymazaly všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky, přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle či. 1. a 2. Nařízení nevznikne, pokud je zpracování osobních údajů potřebné:

10.1.7.na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace.

10.1.8. ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, ​​nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli.

10.1.9.z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. 2. písm. h) a i) nařízení, jakož i či. 3. Nařízení.

10.1.10.pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v či. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

10.1.11.právo Dotčené osoby k omezení zpracovávání osobních údajů podle článku 18 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.12.právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů: Dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezeně nikoli jejich použití, Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Dotčená osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby;

10.1.13.právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo, takové omezeně zpracovávané osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávaly pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

10.1.14.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15.právo Dotčené osoby ke splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 Nařízení, jehož obsahem je: právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování provedené podle článku 16, Čl. 17 odst. 1 písm. 1. a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo si to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Dotčenou osobu, pokud to Dotčená osoba požaduje;

10.1.16.právo Dotčené osoby na přenosnost údajů podle článku 20 Nařízení, jehož obsahem je: právo získat osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli aniž by jí Provozovatel bránil, pokud:

a/ se zpracování zakládá na souhlasu Dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. 1. písm. a) Nařízení nebo či. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle či. 1. písm. b) Nařízení, a současně

b/ se zpracování provádí automatizovanými prostředky, a současně:

10.1.17.právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.1.18.právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

10.1.19.právo Dotčené osoby namítat podle článku 21 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.20.právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení;

10.1.21.v případě provádění práva kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení právo, aby Provozovatel dále nezpracovával osobní údaje Dotčené osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotčené osoby, nebo důvody k prokazování , uplatňování nebo obhajování právních nároků

10.1.22.právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že jestliže Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje již pro takové účely nesmějí být zpracovávány;

10.1.23.v souvislosti s používáním služeb informační společnosti právo na uplatnění práva namítat proti zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

10.1.24.právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

10.1.25.právo Dotčené osoby související s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.26.právo, aby se na Dotčenou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle či. . 2. Nařízení [t.j. s výjimkou případů, je-li rozhodnutí: (a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Dotčenou osobou a Provozovatelem, 10.1.27.povoleno právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčené osoby nebo (c) založená na výslovném souhlasu Dotčené osoby.

  1. Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1.Dotyčná osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dotčená osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu).

XII. Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost dozorčímu orgánu:

12.1.Dotčená osoba má právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, a to zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to vše, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.

Dotčená osoba má právo, aby orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 nařízení.

12.2.Dozorovým orgánem v Slovenské republice je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

XIII. Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

13.1.V případě Provozovatele se nejedná o zpracování osobních údajů Dotčené osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1. 1. a 4. Nariadenia, Provozovatel není povinen uvést informace podle čl. 13 odst. 1. 2 písm. f) Nařízení, tzn. j. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotyčnou osobu. Neuplatňuje se.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

14.2.Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle prodávajícího 10.10.2021

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

Přihlášení
Vytvořit účet

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí ochrana osobních údajů.

Obnovit heslo

Zapomněli jste heslo? Vložte prosím vaše uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu. E-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

TOP

NÁKUPNÍ TAŠKA 0